Бронювання путівок

Віртуальний тур

Погода в Миргороді

Замовити квиток

Акції

 

            

Корпоративна інформація

1 грудня 2017 року

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Ради директорiв, Генеральний директор

 

 

 

Гавловський Олександр Данилович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

01.12.2017

(дата)

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, буд.112

4. Код за ЄДРПОУ

02649437

5. Міжміський код та телефон, факс

05355-5-24-21 05355-5-52-69

6. Електронна поштова адреса

skkmirgorodkurort@poltava.ukrtel.net

 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.12.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mirgorodkurort.ua

в мережі Інтернет

01.12.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

01.12.2017

10000

83142

12.03

 

Зміст інформації:

Емiтент повiдомляє, що 01.12.2017р. рiшенням загальних зборах акцiонерiв ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» (протокол № 2) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо надати згоду Товариству укладати з контрагентами договори на закупiвлю та постачання будiвельних матерiалiв, товарiв побутового призначення, продуктiв харчування, медичного обладнання, лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та послуг з прання бiлизни граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 83 142 000 грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає- 12,03%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 333 817 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 333 767шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 333 767 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.

 

 

 

30 жовтня 2017 року

                                                                         

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ»

 

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 01 грудня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію в складі 2 чоловік, а саме:

           Головою лічильної комісії – Кондру Володимира Михайловича, провідного юрисконсульта ПрАТ «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород».  

Членом лічильної комісії – Сахна Євгенія Володимировича, провідного юрисконсульта ПрАТ «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород».

 1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”, які відбудуться 01 грудня 2017 року:

                     - Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Товариства.

                     - Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів засвідчується підписом голови Лічильної комісії та печаткою ПрАТ “Миргородкурорт”.

                     - У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії.

 1. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”. Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» - Суботу Миколу Васильовича, Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

2. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» -  Вернигору Леоніда Михайловича, Голову Полтавської обласної ради профспілок.

3. Доручити Голові Загальних зборів визначити порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів  ПрАТ «Миргородкурорт».

 1. Звіт Ради директорів ПрАТ  “Миргородкурорт” за 9 (дев`ять) місяців 2017 року.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства - Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» за 9 (дев`ять) місяців 2017 року.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» - Гавловського О.Д.

 1. Про надання згоди на укладання договорів та вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

           1. Надати дозвіл ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на вчинення значних правочинів, а саме:

1.1. Дозволити ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» укладати з контрагентами договори на закупівлю та постачання будівельних матеріалів, товарів побутового призначення, продуктів харчування, медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення та послуг з прання білизни, вартість яких за підсумками 2017 року перевищить 5000000,00 (п`ять мільйонів) гривень.

1.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д. укладати та підписувати договори на закупівлю і постачання вказаних товарів, сума яких одноразово не перевищує 300000,00 (триста тисяч) гривень відповідно до повноважень Генерального директора згідно Статуту Товариства, але сумарна вартість яких за підсумками 2017 року перевищить 5000000,00 (п`ять мільйонів) гривень, але не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» - Гавловського О.Д.

 

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства є 24.00 година                  27 листопада 2017 року.

           Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах  акціонерів 01 грудня 2017 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

           Акціонери можуть надавати пропозиції щодо проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 10 листопада 2017 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, Полтавська область,   м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

           Акціонери можуть ознайомитися з документами, проектами рішень, пов`язаними з проектом порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18): з 08:00 до 16:00 у робочі дні і в день проведення позачергових  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів – Гавловський Олександр Данилович, Генеральний директор ПрАТ “Миргородкурорт”.

           Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// mirgorodkurort.ua/.

           Довідки за телефоном (05355) 5-32-16.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства розміщена в офіційному виданні НКЦПФР – «Відомості НКЦПФР» № 205 (2710) від 30 жовтня 2017 року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

 

Генеральний директор ПрАТ  «Миргородкурорт»     О.Д. Гавловський    

 

 

28 квітня 2017 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

/sites/default/files/ftp/Richna%20informacia%20emitenta%20za%202016%20rik.pdf

 

 

25 квітня 2017 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Гавловський О.Д.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 112

4. Код за ЄДРПОУ

02649437

5. Міжміський код та телефон, факс

(05355)53216 53265

6. Електронна поштова адреса

skkmirgorod@poltava.ukrtel.com

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 78 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

25.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.mirgorodkurort.com

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2017

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ

 02583780

98.1277

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) було прийнято рiшення в зв’язку iз закiнченням строку повноважень припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, код за ЄДРПОУ 02583780, яку представляв представник за дорученням, володiє 98,1277% у статутному капiталi емiтента, посадова особа перебувала на посадi з 22.05.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК

02607976

0.015

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) було прийнято рiшення в зв’язку iз закiнченням строку повноважень припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК, код за ЄДРПОУ 02607976, яку представляв представник за дорученням, володiє 0,015% у статутному капiталi емiтента, посадова особа перебувала на посадi з 22.05.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ

02583780

98.1277

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) обрано термiном на три роки Головою Ревiзiйної комiсiї- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, код за ЄДРПОУ 02583780, яку представляє представник за дорученням, володiє 98,1277% у статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК

02607976

0.015

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) обрано термiном на три роки Членом Ревiзiйної комiсiї- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК, код за ЄДРПОУ 02607976, яку представляє представник за дорученням, володiє 0,015% у статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25 квітня 2017 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Гавловський О.Д.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 112

4. Код за ЄДРПОУ

02649437

5. Міжміський код та телефон, факс

(05355)53216 53265

6. Електронна поштова адреса

skkmirgorod@poltava.ukrtel.com

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 78 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

25.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.mirgorodkurort.com

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

21.04.2017

4212770.54

01.07.2017 - 29.09.2017

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв, а також:
дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв- 15 травня 2017 року;
розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн)- 4 212 770 гривень 54 копiйки;
строк виплати дивiдендiв- з 01 липня 2017 року по 29 вересня 2017 року;
спосiб виплати дивiдендiв- безпосередньо акцiонерам на їх розрахунковi рахунки;
порядок виплати дивiдендiв- виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

 

 

 

17 березня 2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на офіційному веб-сайті емітента)

 

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня  2017 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію в складі 2 чоловік, а саме:

           Головою лічильної комісії – Кондру Володимира Михайловича, провідного юрисконсульта ПрАТ «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород».  

Членом лічильної комісії – Сахна Євгенія Володимировича, провідного юрисконсульта ПрАТ «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород».

 1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”, які відбудуться 21 квітня 2017 року:

                     - Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Товариства.

                     - Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів засвідчується підписом голови Лічильної комісії та печаткою ПрАТ “Миргородкурорт”.

                     - У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії.

 1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» - Суботу Миколу Васильовича, Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» -  Вернигору Леоніда Михайловича, Голову Полтавської обласної ради профспілок.

3. Доручити Голові Загальних зборів визначити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів  ПрАТ «Миргородкурорт».

 1. Звіт Ради директорів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства - Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

2. Визнати задовільною роботу Ради директорів ПрАТ «Миргородкурорт»  за 2016 рік.

3. Раді директорів:

- забезпечити  виконання  бюджету  доходів  і  витрат  ПрАТ «Миргородкурорт» на 2017 рік.

- посилити роботу по збільшенню обсягів продажу путівок та платних послуг відпочиваючим.

- посилити контроль за станом дебіторської заборгованості.

- активно протидіяти кризовим явищам в економіці, посилити контроль за використанням матеріальних, грошових і трудових ресурсів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» - Гавловського О.Д.

 1. Звіт Наглядової ради ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти  до  відома  звіт  Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році.

2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік  задовільною.

 1. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт” за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Миргородкурорт» за  2016 рік задовільною.

 1. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ “Миргородкурорт” за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» за 2016 рік та результати аудиторської перевірки Товариства.

 1. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

2. Затвердити річну фінансову звітність та річний баланс ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

 1. Про розподіл прибутку ПрАТ “Миргородкурорт” за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік, що складає 8423010 гривень наступним чином:

           1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає 421150 гривень 50 копійок;

1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – 50,0015%, що складає 4212770  гривень 54 копійок;

1.3. Нерозподілений прибуток – 44,9985 %, що складає 3789088 гривні 96 копійки.

 1.  Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі 4212770 гривень 54 копійки наступним чином, виходячи з розрахунку 12 грн. 62 коп. на 1 акцію:

Загальна кількість акцій – 333 817 шт.

- Приватне  акціонерне  товариство  лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», що володіє пакетом акцій в кількості   327 567 шт. – 4133895 грн. 54 коп.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Курорт», що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. – 15144 грн. 00 коп.

- Полтавська обласна рада профспілок, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 631 грн. 00 коп.

- Полтавська обласна професійна спілка працівників недержавних підприємств «Співдружність», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 631 грн. 00 коп.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Земля К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – 62469 грн. 00 коп.

 1.  Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

Проект рішення:

1. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 травня 2017 року.

2. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Миргородкурорт» провести в строк з 01 липня 2017 року по 29 вересня 2017 року.

3. Дивіденди виплатити в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», а саме: ПрАТ «Миргородкурорт» перерахувати грошові кошти безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» – Гавловського О.Д.

 1.  Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт”.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів “Миргородкурорт” попереднього складу у зв’язку із закінченням строку повноважень:

- Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, яке представляє представник за дорученням;

- Полтавської обласної ради професійних спілок, яку представляє представник за дорученням.

2. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт” - Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, яке представляє представник за дорученням.

 1.  Про обрання голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт”, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Проект рішення:

Кумулятивне голосування.

 1.  Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ “Миргородкурорт” на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» на 2017 рік.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» – Гавловського О.Д.

 1.  Затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ “Миргородкурорт” на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПрАТ «Миргородкурорт» на 2017 рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора Товариства - Гавловського О.Д.

 1.  Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Миргородкурорт” на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» на 2017 рік в сумі 77 000,00 грн. (сімдесят сім тисяч гривень).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» – Гавловського О.Д.

 1. Про внесення змін й доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт», що пов’язані з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Миргородкурорт» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Статут Приватного  акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції в присутності нотаріуса.

4. Доручити Генеральному директору Товариства – Гавловському О.Д. здійснити всі необхідні дії по реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у встановленому законодавством порядку.

 1. Про внесення змін й доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт», що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

 1. Про внесення змін й доповнень до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт», що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства є 14 квітня 2017 року.

           Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 21 квітня 2017 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

           Акціонери можуть надавати пропозиції щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 01 квітня 2017 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, Полтавська область,   м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

           Акціонери можуть ознайомитися з документами, проектами рішень, пов`язаними з проектом порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18 ): з 08:00 до 16:00 у робочі дні і в день проведення річних  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів – Гавловський Олександр Данилович, Генеральний директор ПРАТ “Миргородкурорт”.

           Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// mirgorodkurort.ua/.

           Довідки за телефоном (05355) 5-32-16.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік

                                                                                                                                           тис. грн.

айменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

83141,9

75928,7

Основні засоби

130385,4

126708,5

Довгострокові фінансові інвестиції

569,1

569,1

Запаси

5349,6

4973,8

Сумарна дебіторська заборгованість

4420,1

3862,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

12105,4

6216,3

Нерозподілений прибуток

24561,6

19389,4

Власний капітал

69174,8

63704,9

Статутний капітал

33381,7

33381,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

7866,9

7672,7

Чистий прибуток (збиток)

8423,0

6004,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

897

854

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор ПрАТ «Миргородкурорт»                                                     О.Д. Гавловський    

 

26 травня 2016 року

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРОВАЙДЕРА ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЗА 2015 РІК

/sites/default/files/ftp/Info%20Provaydera%20Program%20poslugy%20za%202015%20rik.pdf

 

 

27 квітня 2016 року

 

Річна інформація емітента цінних паперів
Приватн
ого акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

за 2015 рік.

/sites/default/files/ftp/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D1%80%D1%96%D0%BA.rtf

 

25 березня 2016 року

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

та на офіційному веб-сайті емітента)

 

          Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня  2016 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”.
 2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.
 3. Звіт Ради директорів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2015 рік.
 4. Звіт Наглядової ради ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт” за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ “Миргородкурорт” за 2015 рік.
 7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Миргородкурорт» за 2015 рік.
 8. Про розподіл прибутку ПрАТ “Миргородкурорт” за 2015 рік.
 9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік.
 10.  Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
 11.  Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ “Миргородкурорт” на 2016 рік.
 12.  Затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ “Миргородкурорт” на 2016 рік.
 13.  Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Миргородкурорт” на 2016 рік.
 14. Про внесення змін й доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО - ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» 24 березня 2016 року № 53.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства є 20 квітня 2016 року.

          Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 26 квітня 2016 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

          Акціонери можуть надавати пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 06 квітня 2016 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

          Акціонери можуть ознайомитися з документами, проектами рішень, пов`язаними з порядком денним річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18 ) не пізніше 26 квітня 2016 року: з 08:00 до 16:00 у робочі дні. Відповідальна особа – Гавловський Олександр Данилович.

          Довідки за телефоном (05355) 5-32-16.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Миргородкурорт» за 2015 рік

                                                                                                      тис. грн.

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

75928,7

77679,4

Основні засоби

126708,5

122580,0

Довгострокові фінансові інвестиції

569,1

1448,2

Запаси

4973,8

3963,0

Сумарна дебіторська заборгованість

3862,4

10458,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

6216,3

1136,0

Нерозподілений прибуток

19389,4

17389,2

Власний капітал

63704,9

61351,4

Статутний капітал

33381,7

33381,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

7672,7

9077,2

Чистий прибуток (збиток)

6004,6

6937,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

854

890

 

 

29 квітня 2015 р.

Річна інформація емітента цінних паперів Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"
за 2014 рік.

/sites/default/files/ftp/MK_Richnyi%20Zvit%202014.htm

27 квітня 2015 р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента - Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

/sites/default/files/ftp/Osoblyva%20info%20Mirgorodkurort%2027042015.doc

 

 

20 березня 2015 р.  

 

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

            Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня  2015 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”.
 2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.
 3. Звіт Ради директорів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2014 рік.
 4. Звіт Наглядової ради ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2014 рік.
 5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт” за 2014 рік.
 6. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ “Миргородкурорт” за 2014 рік.
 7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Миргородкурорт» за 2014 рік.
 8. Про розподіл прибутку ПрАТ “Миргородкурорт” за 2014 рік.
 9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.
 10.  Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
 11.  Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ “Миргородкурорт” на 2015 рік.
 12.  Затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ “Миргородкурорт” на 2015 рік.
 13.  Про припинення повноважень голови та члена Наглядової ради ПрАТ “Миргородкурорт”.
 14.  Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства, способу обрання членів Наглядової ради та голосування.
 15.  Про обрання голови та членів Наглядової ради ПрАТ “Миргородкурорт”, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення рохміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 16.  Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Миргородкурорт” на 2015 рік.
 17.  Про припинення повноважень членів Ради директорів ПрАТ “Миргородкурорт”.
 18.  Визначення кількісного складу Ради директорів Товариства, способу обрання членів Ради директорів та голосування.
 19.  Про обрання членів Ради директорів ПрАТ “Миргородкурорт”, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними.
 20.  Про розірвання (припинення) дії Договору про відкриття рахунків у цінних паперах з Депозитарною установою ПАТ «ВіЕйБі Банк» у зв’зку із заміною Депозитарної установи.   
 21.  Про обрання Депозитарної установи, в якій будуть відкриті рахунки власникам іменних цінних паперів Товариства та затвердження умов договору на відкриття рахунків власників іменних цінних паперів. 
 22.  Про внесення змін й доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО - ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.
 23.  Про списання з балансу ПрАТ «Миргородкурорт» витрат по незавершених капітальних вкладеннях.
 24.  Про надання дозволу на укладання договорів та вчинення Товариством значних правочинів.

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» 20 березня 2015 року № 50.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства є 15 квітня 2015 року.

            Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 21 квітня 2015 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

            Акціонери можуть надавати пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 01 квітня 2015 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, Полтавська область,   м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

            Акціонери можуть ознайомитися з документами, проектами рішень, пов`язаними з порядком денним річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18 ) за 10 днів до скликання річних Загальних зборів акціонерів: з 08:00 до 16:00 у робочі дні. Відповідальна особа – Гавловський Олександр Данилович.

            Довідки за телефоном (053-55) 5-32-16.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Миргородкурорт» за 2014 рік

                                                                                                                         тис. грн.

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

77679,4

72562,7

Основні засоби

122580,0

117638,2

Довгострокові фінансові інвестиції

1448,2

1448,2

Запаси

3963,0

4233,6

Сумарна дебіторська заборгованість

10458,2

2195,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

1136,0

3945,9

Нерозподілений прибуток

17389,2

12857,1

Власний капітал

61351,4

56648,8

Статутний капітал

33381,7

33381,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

9077,2

9523,2

Чистий прибуток (збиток)

6937,1

4369,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

890

919

 

 

23 травня 2014

 

 

Особлива інформація емітента в 2014 році.

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Приватне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

            37600 Миргород, Гоголя, 112

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            02649437

1.5. Міжміський код та телефон, факс

            +38(05355) 5-24-21 +38(05355) 5-32-65

1.6. Електронна поштова адреса

            skkmirgorod@poltava.ukrtel.com

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

23.05.2014

 

(дата)

2.2. Повідомлення

___ (_____) _______________

 

__.05.2014

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.mirgorodkurort.com

в мережі Інтернет

23.05.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.05.2014

звільнено

Голова Ревізійної комісії

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СПІВДРУЖНІСТЬ»

22547377

0,0150

Зміст інформації:

22 травня 2014 року об 11 год. 00 хв. відбулися річня Загальні збори акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт"  (протокол № 1, від 22.05.2014 року) на яких були прийнятті рішення:

2.1. Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії Товариства.

2.1.1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства - ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СПІВДРУЖНІСТЬ», яку представляє представник за дорученням.

22.05.2014

звільнено

Член Ревізійної комісії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРОРТ»

30131820

0,3595

Зміст інформації:

22 березня 2014 року об 11 год. 00 хв. відбулися річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт"  (протокол № 1, від 22.05.2014 року) на яких були прийнятті рішення:

2.1. Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії Товариства.

2.1.2. Припинити повноваження члена Ревізійної комісіїТовариства -  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРОРТ», яке представляє представник за дорученням.

22.05.2014

призначено

Член Ревізійної комісії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

02583780

98,1277

Зміст інформації:

22 травня 2014 року об 11 год. 00 хв. відбулися річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт"  (протокол № 1, від 22.05.2014 року) на яких були прийнятті рішення:

Питання 13. Про обрання голови та члена Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

 1. Обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 3 (три) роки до переобрання шляхом кумулятивного голосування:

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яку представляє представник за дорученням;

1.2. ПОЛТАВСЬКУ ОБЛАСНУ РАДУ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, яку представляє представник за дорученням.

 1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії (додається).
 2. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Генерального директора Товариства -  Гавловського О.Д.
 3. Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.
 4. Доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв’язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог законодавства України.

22.05.2014

призначено

Член Ревізійної комісії

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

02607976

0,0150

Зміст інформації:

22 травня 2014 року об 11 год. 00 хв. відбулися річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт"  (протокол № 1, від 22.05.2014 року) на яких були прийнятті рішення:

Питання 13. Про обрання голови та члена Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

 1. Обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 3 (три) роки до переобрання шляхом кумулятивного голосування:

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яку представляє представник за дорученням;

1.2. ПОЛТАВСЬКУ ОБЛАСНУ РАДУ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, яку представляє представник за дорученням.

 1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії (додається).
 2. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Генерального директора Товариства -  Гавловського О.Д.
 3. Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.
 4. Доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв’язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог законодавства України.

 

 

 

29 квітня 2014 року

 

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

 

 

29 квітня 2014 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт", 02649437, вул.Гоголя, 112, м.Миргород,  Полтавська обл., 37600, 05355-5-24-21

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:29.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://mirgorodkurort.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Січень-Аудит", 32996030

5-6. Інформація про загальні збори та дивіденди не оприлюднюється в зв’язку з тим, що Емітент не здійснював публічного розміщення ЦП і не є публічним АТ.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

72562

67931

Основні засоби (за залишковою вартістю)

58004

51180

Довгострокові фінансові інвестиції

1448

1448

Запаси

4206

3834

Сумарна дебіторська заборгованість

2194

2852

Грошові кошти та їх еквіваленти

3946

6061

Власний капітал

56649

54483

Статутний капітал

33382

33382

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

12857

10914

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-8

-3

Поточні зобов'язання і забезпечення

15921

13451

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

13.088

13.381

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

13.088

13.381

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

333817

333817

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп ЦП власних випусків протягом періоду

0

0

 

 

18 квітня 2014 року

 

 

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

         Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 травня 2014 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури, з таким порядком денним:

 

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”.
 2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.
 3. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ “Миргородкурорт” за 2013 рік.
 4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісіїПрАТ “Миргородкурорт” за 2013 рік.
 5. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Миргородкурорт” за 2013 рік.
 6. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Миргородкурорт» за 2013 рік.
 7. Про розподіл прибутку ПрАТ “Миргородкурорт” за 2013 рік.
 8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік.
 9. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
 10.  Про затвердження кошторису витрат Наглядової радиПрАТ “Миргородкурорт” на 2014 рік.
 11. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ “Миргородкурорт” на 2014 рік.
 12. Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт”.
 13. Про обрання голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт”, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
 14. Затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ “Миргородкурорт” на 2014 рік.
 15. Про списання з балансу ПрАТ «Миргородкурорт» фінансових інвестицій.
 16. Про припинення діяльності господарського товариства, створеного за участю ПрАТ «Миргородкурорт».
 17. Про надання дозволу на укладання договорів та вчинення Товариством значних правочинів.
 18. Про надання дозволу на продаж частки, що належить ПрАТ «Миргородкурорт», у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МирКурортПроект».
 19. Про внесення змін й доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО - ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

    

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства є 16 травня 2014 року.

         Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 22 травня 2014 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

         Акціонери можуть надавати пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 01 травня 2014 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

         Акціонери можуть ознайомитися з документами, проектами рішень, пов`язаними з порядком денним річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18 ) за 10 днів до скликання річних Загальних зборів акціонерів: з 08:00 до 16:00 у робочі дні. Відповідальна особа – Гавловський Олександр Данилович.

         Довідки за телефоном (053-55) 5-32-16.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Миргородкурорт» за 2013 рік

                                                                                                                                                                                                                   тис. грн.

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

72562,7

67930,5

Основні засоби

117638,2

106771,6

Довгострокові фінансові інвестиції

1448,2

1448,1

Запаси

4233,6

3862,5

Сумарна дебіторська заборгованість

2195,0

2851,8

Грошові кошти та їх еквіваленти

3945,9

6060,3

Нерозподілений прибуток

12857,1

10914,5

Власний капітал

56648,8

54483,3

Статутний капітал

33381,7

33381,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

9523,2

6768,7

Чистий прибуток (збиток)

4369,2

4467,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

919

1026

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» 17 квітня 2014 року № 72.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом

 

Генеральний директор ПрАТ «Миргородкурорт» О.Д. Гавловський

 

 

 

24 квітня 2013 року

 

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"  

  

 

07 лютого 2013 року

 

Про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

 

«Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт»

(код ЄДРПОУ 02649437,

місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112)

 

 

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 березня 2013 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури, з таким порядком денним:

 

1.       Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”.

2.       Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”. Порядок проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3.       Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ “Миргородкурорт” за 2012 рік.

4.       Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт” за 2012 рік.

5.       Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2012 рік.

6.       Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Миргородкурорт» за 2012 рік.

7.       Про розподіл прибутку ПрАТ “Миргородкурорт” за 2012 рік.

8.       Затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.

9.       Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

10.     Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Миргородкурорт” на 2013 рік.

11.     Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ “Миргородкурорт” на 2013 рік.

12.     Про внесення змін й доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства  лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» в новій редакції.

          Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства є 05 березня 2013 року.

          Початок реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах  акціонерів 12 березня 2013 року о 10 години 30 хвилин, закінчення о 10 години 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

          Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 20 лютого 2013 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

          Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов`язаними з порядком денним чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18 ) з 08:00 до 16:00 у робочі дні, а в день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа – Гавловський Олександр Данилович.

        

  Довідки за телефоном (053-55) 5-32-16.  

  

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Миргородкурорт» за 2012 рік

                                                                                                      тис. грн.

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

67930,5

59017,8

Основні засоби

106771,6

94024,4

Довгострокові фінансові інвестиції

1448,1

1448,1

Запаси

3862,5

3916,3

Сумарна дебіторська заборгованість

2851,8

1724,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

6060,3

7200,6

Нерозподілений прибуток

10914,5

8475,9

Власний капітал

54483,3

51842,2

Статутний капітал

33381,7

33381,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

6768,7

2734,4

Чистий прибуток (збиток)

4467,6

4059,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1026

1009

 

 

 

20 квітня 2012 року

 

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"

 

 

 13 березня 2012 року 

 

 Приватне акціонерне товариство 
лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

  

    1. Загальні відомості: 
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт». 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство. 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02649437. 
1.4. Місцезнаходження емітента: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112. 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: т. (05355) 5-32-16, ф. (05355) 5-32-65. 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: skk@mirgorodkurort.ua 
1.7.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.mirgorodkurort.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
    2. Текст повідомлення: 
12 березня 2012 року об 11 год. 00 хв. відбулися чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт»  (протокол № 1, від 12.03.2012 року) на яких були прийнятті рішення: 
2.1. Про припинення повноважень голови та члена Наглядової ради Товариства. 
2.1.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства - ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”, яке представляє представник за дорученням. 
2.1.2. Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства -  Полтавська обласна рада професійних спілок, яку представляє представник за дорученням. 
2.2. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства, способу обрання членів Наглядової ради та голосування. 
2.2.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів “Миргородкурорт” у складі 2 (двох) осіб. 
2.2.2. Обрати членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів “Миргородкурорт” терміном на 3 (три) роки до переобрання шляхом кумулятивного голосування. 
2.3. Про обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 
2.3.1.  Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів “Миргородкурорт” двох фізичних осіб терміном на 3 (три) роки до переобрання шляхом кумулятивного голосування: 
- СУБОТУ Миколу Васильовича, 20.08.1971 р.н., освіта – вища (Національний університет внутрішніх справ України, закінчив в 2003 році, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист), Голова Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Акції Товариства кандидату не належать. Загальний стаж роботи – 21 рік. Останні п’ять років працював на посаді Голови Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” та Голови Правління ВАТ “Сумський рафінадний завод”. Непогашені (погашені) судимості – відсутні. Наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутні. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
- Вернигору Леоніда Михайловича, 20.10.1939 р.н., освіта – вища (Київський інститут народного господарства, закінчив в 1967 році, спеціальність – планування промисловості, кваліфікація – економіст), Голова Полтавської обласної ради професійних спілок. Акції Товариства кандидату не належать. Загальний стаж роботи – 53 роки. Останні п’ять  років працював на посаді Голови Полтавської обласної ради професійних спілок. Непогашені (погашені) судимості – відсутні. Наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутні. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
2.3.2. Обрати Головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів “Миргородкурорт” - Суботу Миколу Васильовича. 
3. Підпис 
Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Генеральний директор ПрАТ «Миргородкурорт» - Гавловський Олександр Данилович. 
13.03.2012 року.  

 

 
10 лютого 2012 року 

 

«Приватне акціонерне товариство 
лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» 
(код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, 
 м. Миргород, вул. Гоголя, 112) 

 

Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 березня 2012 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури, з таким порядком денним: 
 

1. Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт». 
2. Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт». Порядок проведення чергових Загальних зборів акціонерів. 
3. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Миргородкурорт» за 2011 рік. 
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Миргородкурорт» за 2011 рік. 
5. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» за 2011 рік. 
6. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Миргородкурорт» за 2011 рік. 
7. Про розподіл прибутку ПрАТ “Миргородкурорт” за 2011 рік. 
8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік. 
9. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів. 
10. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Миргородкурорт” на 2012 рік. 
11. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ “Миргородкурорт” на 2012 рік. 
12. Про припинення повноважень голови та члена Наглядової ради Товариства. 
13. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства, способу обрання членів Наглядової ради та голосування. 
14. Про обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 
15. Про внесення змін до Положення «Про філію Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» - «Санаторно-курортний комплекс «Миргород» та Положення «Про філію Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» - «Багатогалузеве підприємство комунального господарства» та затвердження їх у нових редакціях. 
   Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства є 05 березня 2012 року. 
   Початок реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів 12 березня 2012 року о 10 години 30 хвилин, закінчення о 10 години 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури. 

 

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України. 
   Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 20 лютого 2012 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112. 
   Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов`язаними з порядком денним чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород,вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18 ) з 08:00 до 16:00 у робочі дні, а в день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення. 
  Інформація про проведення загальних зборів акціонерів Товариства опублікована в офіційному виданні "Бюлетень. Цінні папери України" №22 (3322) від 07.02.12 р. 
   Відповідальна особа – Гавловський Олександр Данилович. 
   Довідки за телефоном (053-55) 5-32-16. 

 

 
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Миргородкурорт» за 2011 рік 
 

 

Найменування показника

період / тис. грн.

звітний

попередній

Усього активів

59017,8

64193,3

Основні засоби

94024,4

89010,1

Довгострокові фінансові інвестиції

1448,1

1444,6

Запаси

3916,3

2740,0

Сумарна дебіторська заборгованість

1724,2

16616,7

Грошові кошти та їх еквіваленти

7200,6

1321,1

Нерозподілений прибуток

8475,9

6556,6

Власний капітал

51842,2

50014,4

Статутний капітал

33381,7

33381,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2734,4

7340,3

Чистий прибуток (збиток)

4059,3

4278,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1009

1140

 

Укр