Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Ради директорiв, Генеральний директор       Гавловський Олександр Данилович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ "МИРГОРОДКУРОРТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, буд.112
4. Код за ЄДРПОУ
02649437
5. Міжміський код та телефон, факс
(05355)53216 53265
6. Електронна поштова адреса
skkmirgorod@poltava.ukrtel.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № 75 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 19.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mirgorodkurort.ua в мережі Інтернет 19.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Субота Микола Васильович МА 251224
28.01.1997 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
0
Зміст інформації:
ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 17 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 17.04.2018 року) було прийнято рiшення в зв’язку iз закiнченням строку повноважень припинити повноваження посадової особи, не володiє акцiями емiтента, перебував на посадi з 21.05.2015р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Вернигора Леонiд Михайлович КН 615376
10.04.1998 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
0
Зміст інформації:
ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 17 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 17.04.2018 року) було прийнято рiшення в зв’язку iз закiнченням строку повноважень припинити повноваження посадової особи, не володiє акцiями емiтента, перебував на посадi з 21.05.2015р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Субота Микола Васильович МА 251224
28.01.1997 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
0
Зміст інформації:
ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 17 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 17.04.2018 року) було прийнято рiшення обрати термiном на три роки до переобрання посадову особу, не володiє акцiями емiтента, iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв- Голова Правлiння ПРАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.04.2018 обрано Член Наглядової ради Вернигора Леонiд Михайлович КН 615376
10.04.1998 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
0
Зміст інформації:
ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 17 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 17.04.2018 року) було прийнято рiшення обрати термiном на три роки до переобрання посадову особу, не володiє акцiями емiтента, iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв- Голова ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.