Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Гавловський Олександр Данилович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ "МИРГОРОДКУРОРТ"
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, буд.112
4. Код за ЄДРПОУ
02649437
5. Міжміський код та телефон, факс
05355-5-24-21 05355-5-52-69
6. Електронна поштова адреса
skkmirgorodkurort@poltava.ukrtel.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № 75 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 19.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mirgorodkurort.ua в мережі Інтернет 19.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 17.04.2018 10000 92040.3 10.86
Зміст інформації:
Емiтент повiдомляє, що 17.04.2018р. рiшенням загальних зборах акцiонерiв ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» (протокол № 1) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме:
Дозволити ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» укладати з контрагентами договори на закупiвлю i постачання будiвельних матерiалiв, товарiв побутового призначення, продуктiв харчування, медичного обладнання, лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення, надання послуг з прання бiлизни, виконання пiдрядних робiт та iншi види господарських договорiв граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 92 040,3 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає- 10,86%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 333 817шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 332 517шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 332 517шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.