Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Ради директорiв, Генеральний директор       Гавловський Олександр Данилович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02649437
4. Місцезнаходження
Полтавська , Миргородський, 37600, м.Миргород, вул.Гоголя, 112
5. Міжміський код, телефон та факс
05355-5-24-21 05355-5-52-69
6. Електронна поштова адреса
skkmirgorodkurort@poltava.ukrtel.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Вiдомостi НКЦПФР № 81   29.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://mirgorodkurort.ua в мережі Інтернет 29.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя про органи управлiння не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - акцiонерне товариство.
Iнформацiя про засновникiв емiтента; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб; iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiя про рейтингове агенство; iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не розкриваються в зв'язку з тим, що емiтент - приватне акцiонерне товариство.
21.04.2014 р. на стрiчцi новин в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР було оприлюднено "Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв".
23.05.2014 р. на стрiчцi новин в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР була оприлюднена "Особлива iнформацiя".
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв України.
Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариство в звiтному роцi не випускало, а також викупу власних акцiй не вiдбувалося.
Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових облiгацiй.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за КВЕД.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 603795
3. Дата проведення державної реєстрації
29.11.2002
4. Територія (область)
Полтавська
5. Статутний капітал (грн)
33381700.000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0.000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000000
8. Середня кількість працівників (осіб)
1002.000000
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
86.10 Дiяльнiсть лiкарняних закладiв
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння не розкривається в зв'язку з тим, що емiтент - акцiонерне товариство.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПОД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26005413612
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
0
6) поточний рахунок
0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор, Голова ради директорiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гавловський Олександр Данилович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 0 д/в
4) рік народження**
1960.000000
5) освіта**
Вища, Полтавський медичний стоматологiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
29.000000
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Миргородкурорт" - фiлiя "СКК "Миргород" - "Санаторiй "Хорол", головний лiкар
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2011 До 08.04.2016 згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про раду директорiв ПрАТ. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Змiни Генерального директора протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ради директорiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кваша Василь Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 0 д/в
4) рік народження**
1956.000000
5) освіта**
Вища, Полтавський сiльськогосподарський iнститут
6) стаж роботи (років)**
34.000000
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Миргородкурорт" - фiлiя "СКК "Миргород", начальник вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення i майнових питань.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2010 До 09.04.2015 р. Згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про раду директорiв ПрАТ. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Змiни в складi членiв ради директорiв протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ради директорiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бутенко Наталiя Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 0 д/в
4) рік народження**
1956.000000
5) освіта**
вища, Полтавський медичний стоматологiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
34.000000
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Миргородкурорт" - фiлiя "СКК "Миргород" - "Санаторiй "Хорол", заступник головного лiкаря з медичних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2010 До 09.04.2015 р. Згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про раду директорiв ПрАТ. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Змiни в складi членiв ради директорiв протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ради директорiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Торяник Юрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 0 д/в
4) рік народження**
1961.000000
5) освіта**
вища, Харкiвський автомобiльно-дорожнiй iнститут
6) стаж роботи (років)**
31.000000
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Миргородкурорт" - фiлiя "Автогараж", начальник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2010 До 09.04.2015 р. Згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про раду директорiв ПрАТ. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Змiни в складi членiв ради директорiв протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ради директорiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Величко Микола Iллiч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 0 д/в
4) рік народження**
1947.000000
5) освіта**
вища, Полтавський сiльсько-господарський iнститут
6) стаж роботи (років)**
38.000000
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Миргородкурорт", начальник фiнансового управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2010 До 09.04.2015 р.Згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про раду директорiв ПрАТ. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Змiни в складi членiв ради директорiв протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ради директорiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Носенко Валентина Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 0 д/в
4) рік народження**
1980.000000
5) освіта**
вища, Харкiвський iнститут економiки ринкових вiдносин та менеджменту
6) стаж роботи (років)**
14.000000
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Миргородкурорт", провiдний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2010 До 09.04.2015 р. Згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про раду директорiв ПрАТ. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Змiни в складi членiв ради директорiв протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ради директорiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калiнiн Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 0 д/в
4) рік народження**
1974.000000
5) освіта**
вища, Харкiвський державний автомобiльно-дорожнiй технiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
18.000000
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Миргородкурорт", провiдний iнженер з охорони працi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2010 До 09.04.2015 р. Згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про раду директорiв ПрАТ. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Змiни в складi членiв ради директорiв протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Величко Микола Iллiч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 0 д/в
4) рік народження**
1947.000000
5) освіта**
вища, Полтавський сiльсько-господарський iнститут
6) стаж роботи (років)**
35.000000
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Миргородкурорт", начальник фiнансового управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2007 Безстроково
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Посадовою iнструкцiєю. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Змiни Головного бухгалтера протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Субота Микола Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 0 д/в
4) рік народження**
1971.000000
5) освіта**
Вища, Нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ України, спецiальнiсть- правознавство, квалiфiкацiя-юрист
6) стаж роботи (років)**
23.000000
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелi, 39/41 Голова правлiння ВАТ "Сумський рафiнадний завод", 40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 4
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.03.2012 До 12.03.2015 Згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Змiн в наглядовiй радi протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вернигора Леонiд Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 0 д/в
4) рік народження**
1939.000000
5) освіта**
Вища, Київський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - планування промисловостi, квалiфiкацiя - економiст
6) стаж роботи (років)**
55.000000
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Полтавської обласної ради професiйних спiлок.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.03.2012 до 12.03.2015 р. Згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Змiн в наглядовiй радi протягом звiтного року не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 02583780 д/в
4) рік народження**
0.000000
5) освіта**
д/в
6) стаж роботи (років)**
0.000000
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.05.2014 До 22.05.2017 р Згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. На Загальних зборах акцiонерiв вiд 22.05.2014р. (Протокол "1) обраний Членом ревiзiйної комiсiї. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 02607976 д/в
4) рік народження**
0.000000
5) освіта**
д/в
6) стаж роботи (років)**
0.000000
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.05.2014 До 22.05.2017 р. Згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. На Загальних зборах акцiонерiв вiд 22.05.2014р. (Протокол "1) обраний Членом ревiзiйної комiсiї. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор, Голова ради директорiв Гавловський Олександр Данилович 0 д/в д/в 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Член ради директорiв Кваша Василь Iванович 0 д/в д/в 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Член Ради директорiв Бутенко Наталiя Олександрiвна 0 д/в д/в 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Член Ради директорiв Торяник Юрiй Миколайович 0 д/в д/в 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Член Ради директорiв Величко Микола Iллiч 0 д/в д/в 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Член Ради директорiв Носенко Валентина Олексiївна 0 д/в д/в 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Член Ради директорiв Калiнiн Олександр Анатолiйович 0 д/в д/в 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Головний бухгалтер Величко Микола Iллiч 0 д/в д/в 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Голова Наглядової ради Субота Микола Васильович 0 0 д/в 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Член Наглядової ради Вернигора Леонiд Михайлович 0 0 д/в 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Голова Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" . 02583780 . 327567.000000 98.127717 327567.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Член Ревiзiйної комiсiї ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК . 02607976 . 50.000000 0.014978 50.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Усього 327617.000000 98.142695 327617.000000 0.000000 0.000000 0.000000

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" 02583780 01019 Україна м. Київ . . вул.Шота Руставелi, 39/41 327567.000000 98.127717 327567.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 327567.000000 98.127717 327567.000000 0.000000 0.000000 0.000000

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.05.2014
Кворум зборів** 100.000000
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ".
Доповiдає - Сiденко I.С.
2. Обрання голови та секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ". Порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
Доповiдає - Кондра В.М.
3. Про затвердження аудиторського висновку щодо пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2013 рiк.
Доповiдає - Величко М.I.
4. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2013 рiк.
Доповiдає - Невпряга Л.Я.
5. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2013 рiк.
Доповiдає - Гавловський О.Д.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2013 рiк.
Доповiдає - Величко М.I.
7. Про розподiл прибутку ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2013 рiк.
Доповiдає - Семененко Г.П.
8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2013 рiк.
Доповiдає - Семененко Г.П.
9. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв.
Доповiдає - Семененко Г.П.
10. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" на 2014 рiк.
Доповiдає - Семененко Г.П.
11. Визначення основних напрямкiв дiяльностi ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" на 2014 рiк.
Доповiдає - Семененко Г.П.
12. Про припинення повноважень голови та члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ".
Доповiдає - Кондра В.М.
13. Про обрання голови та члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ", затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними.
Доповiдає - Кондра В.М.
14. Затвердження бюджету доходiв та витрат ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" на 2014 рiк.
Доповiдає - Семененко Г.П.
15. Про списання з балансу ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" фiнансових iнвестицiй.
Доповiдає - Величко М.I.
16. Про припинення дiяльностi господарського товариства, створеного за участю ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ".
Доповiдає - Кваша В.I.
17. Про надання дозволу на укладання договорiв та вчинення Товариством значних правочинiв.
Доповiдає - Субота М.В.
18. Про надання дозволу на продаж частки, що належить ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ", у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МИРКУРОРТПРОЕКТ".
Доповiдає - Субота М.В.
19. Про внесення змiн й доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛIКУВАЛЬНО - ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ "МИРГОРОДКУРОРТ" в новiй редакцiї.
Доповiдає - Сiденко I.С.

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. Всi питання розглянутi та ухваленi.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.05.2010 1/16/1/10 Полтавське ТУ ДКЦПФР UA4000074827 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100.000000 333817.000000 33381700.000000 100.000000
Опис Акцiї товариства не проходили процедуру лiстингу/делiстингу, не включенi до списку фонодвої бiржi, обертаються на внутрiшньому неорганiзованому ринку. В звiтному роцi додаткових випускiв цiнних паперiв не вiдбувалося. Акцiї розмiщеннi повнiстю.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 58004.000000 59496.000000 0.000000 0.000000 58004.000000 59496.000000
будівлі та споруди 45273.000000 47606.000000 0.000000 0.000000 45273.000000 47606.000000
машини та обладнання 7642.000000 7422.000000 0.000000 0.000000 7642.000000 7422.000000
транспортні засоби 1510.000000 1163.000000 0.000000 0.000000 1510.000000 1163.000000
інші 3579.000000 3305.000000 0.000000 0.000000 3579.000000 3305.000000
2. Невиробничого призначення: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
будівлі та споруди 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
машини та обладнання 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
транспортні засоби 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
інші 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Усього 58004.000000 59496.000000 0.000000 0.000000 58004.000000 59496.000000
Опис Основнi засоби товариства за залишковою вартiстю складають 58004 тис.грн. на початок року та 59496 тис.грн. на кiнець року.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 61351.000000 56649.000000
Статутний капітал (тис. грн.) 33382.000000 33382.000000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 33382.000000 33382.000000
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 27969 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 27969 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000000 X X
за векселями (всього) X 0.000000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000000 X X
Податкові зобов'язання X 2722.000000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000000 X X
Інші зобов'язання X 13608.000000 X X
Усього зобов'язань X 16330.000000 X X
Опис: д/в

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
21.04.2014 21.04.2014 Відомості про проведення загальних зборів
22.05.2014 23.05.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Сiчень-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32996030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36022, м.Полтава, вул.Ленiна, 91
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №3422 24.06.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в д/в д/в д/в
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014.000000 1.000000 0.000000
2 2013.000000 1.000000 0.000000
3 2012.000000 1.000000 0.000000

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/в Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2.000000
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0.000000
Кількість представників держави 0.000000
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0.000000
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0.000000
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0.000000

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6.000000

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/в
Інші (запишіть) д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2.000000 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.000000

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/в

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт" за ЄДРПОУ 02649437
Територія за КОАТУУ 5310900000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 86.10
Середня кількість працівників 1002.000000
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 37600, Полтавська, Миргородський, м.Миргород, вул.Гоголя, 112, 05355-5-24-21
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 110.000000 128.000000 0.000000
первісна вартість 1001 353.000000 408.000000 0.000000
накопичена амортизація 1002 243.000000 280.000000 0.000000
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1176.000000 221.000000 0.000000
Основні засоби: 1010 58004.000000 59496.000000 0.000000
первісна вартість 1011 117638.000000 122580.000000 0.000000
знос 1012 59634.000000 63084.000000 0.000000
Інвестиційна нерухомість: 1015 0.000000 0.000000 0.000000
первісна вартість 1016 0.000000 0.000000 0.000000
знос 1017 0.000000 0.000000 0.000000
Довгострокові біологічні активи: 1020 0.000000 0.000000 0.000000
первісна вартість 1021 0.000000 0.000000 0.000000
накопичена амортизація 1022 0.000000 0.000000 0.000000
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

876.000000

876.000000

0.000000
інші фінансові інвестиції 1035 572.000000 572.000000 0.000000
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.000000 0.000000 0.000000
Відстрочені податкові активи 1045 0.000000 0.000000 0.000000
Гудвіл 1050 0.000000 0.000000 0.000000
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.000000 0.000000 0.000000
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.000000 0.000000 0.000000
Інші необоротні активи 1090 0.000000 0.000000 0.000000
Усього за розділом I 1095 60738.000000 61293.000000 0.000000
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4206.000000 3932.000000 0.000000
Виробничі запаси 1101 3368.000000 3238.000000 0.000000
Незавершене виробництво 1102 61.000000 101.000000 0.000000
Готова продукція 1103 776.000000 592.000000 0.000000
Товари 1104 0.000000 0.000000 0.000000
Поточні біологічні активи 1110 28.000000 31.000000 0.000000
Депозити перестрахування 1115 0.000000 0.000000 0.000000
Векселі одержані 1120 0.000000 0.000000 0.000000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1027.000000 9934.000000 0.000000
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

123.000000

143.000000

0.000000
з бюджетом 1135 635.000000 23.000000 0.000000
у тому числі з податку на прибуток 1136 625.000000 0.000000 0.000000
з нарахованих доходів 1140 0.000000 0.000000 0.000000
із внутрішніх розрахунків 1145 0.000000 0.000000 0.000000
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 409.000000 359.000000 0.000000
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.000000 0.000000 0.000000
Гроші та їх еквіваленти 1165 3946.000000 1136.000000 0.000000
Готівка 1166 15.000000 21.000000 0.000000
Рахунки в банках 1167 3768.000000 1115.000000 0.000000
Витрати майбутніх періодів 1170 1185.000000 323.000000 0.000000
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.000000 0.000000 0.000000
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0.000000

0.000000

0.000000
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.000000 0.000000 0.000000
резервах незароблених премій 1183 0.000000 0.000000 0.000000
інших страхових резервах 1184 0.000000 0.000000 0.000000
Інші оборотні активи 1190 265.000000 505.000000 0.000000
Усього за розділом II 1195 11824.000000 16386.000000 0.000000
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.000000 0.000000 0.000000
Баланс 1300 72562.000000 77679.000000 0.000000

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 33382.000000 33382.000000 0.000000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.000000 0.000000 0.000000
Капітал у дооцінках 1405 0.000000 0.000000 0.000000
Додатковий капітал 1410 8988.000000 8940.000000 0.000000
Емісійний дохід 1411 0.000000 0.000000 0.000000
Накопичені курсові різниці 1412 0.000000 0.000000 0.000000
Резервний капітал 1415 1422.000000 1640.000000 0.000000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12857.000000 17389.000000 0.000000
Неоплачений капітал 1425 ( 0.000000 ) ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Вилучений капітал 1430 ( 0.000000 ) ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Інші резерви 1435 0.000000 0.000000 0.000000
Усього за розділом I 1495 56649.000000 61351.000000 0.000000
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0.000000 0.000000 0.000000
Пенсійні зобов’язання 1505 0.000000 0.000000 0.000000
Довгострокові кредити банків 1510 0.000000 0.000000 0.000000
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.000000 0.000000 0.000000
Довгострокові забезпечення 1520 0.000000 0.000000 0.000000
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.000000 0.000000 0.000000
Цільове фінансування 1525 -8.000000 -2.000000 0.000000
Благодійна допомога 1526 -8.000000 -2.000000 0.000000
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0.000000 0.000000 0.000000
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0.000000 0.000000 0.000000
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0.000000 0.000000 0.000000
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0.000000 0.000000 0.000000
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0.000000 0.000000 0.000000
Інвестиційні контракти; 1535 0.000000 0.000000 0.000000
Призовий фонд 1540 0.000000 0.000000 0.000000
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.000000 0.000000 0.000000
Усього за розділом II 1595 -8.000000 -2.000000 0.000000
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0.000000 0.000000 0.000000
Векселі видані 1605 0.000000 0.000000 0.000000
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0.000000 0.000000 0.000000
за товари, роботи, послуги 1615 3438.000000 3270.000000 0.000000
за розрахунками з бюджетом 1620 1015.000000 2722.000000 0.000000
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0.000000 1387.000000 0.000000
за розрахунками зі страхування 1625 1492.000000 876.000000 0.000000
за розрахунками з оплати праці 1630 3240.000000 1766.000000 0.000000
за одержаними авансами 1635 297.000000 413.000000 0.000000
за розрахунками з учасниками 1640 0.000000 0.000000 0.000000
із внутрішніх розрахунків 1645 0.000000 0.000000 0.000000
за страховою діяльністю 1650 0.000000 0.000000 0.000000
Поточні забезпечення 1660 1429.000000 1618.000000 0.000000
Доходи майбутніх періодів 1665 4969.000000 5635.000000 0.000000
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.000000 0.000000 0.000000
Інші поточні зобов’язання 1690 41.000000 30.000000 0.000000
Усього за розділом IІІ 1695 15921.000000 16330.000000 0.000000
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.000000 0.000000 0.000000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.000000 0.000000 0.000000
Баланс 1900 72562.000000 77679.000000 0.000000

Примітки Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Миргородкурорт" складається своєчасно, у повнiй мiрi i вiдповiдає вимогам П(С)БО. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою та вiдповiдає вимогам, викладеним в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIV вiд 16 липня 1999 р., з урахуванням змiн та доповнень.
Визнання, класифiкацiя та оцiнка активiв в бухгалтерському облiку в товариствi проводиться у вiдповiдностi з П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", 9 "Запаси", 7 "Основнi засоби" та iншими П(С)БО якими визначаються активи.
Активами товариства визначаються ресурси, контрольованi пiдприємством в результатi минулих подiй, якi достовiрно оцiненi i iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод вiд їх використання.
До основних засобiв вiдповiдної групи залiковуються матерiальнi об'єкти, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше 1 року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).
Вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику Товариством до складу основних засобiв вiдносяться товарно-матерiальнi цiнностi, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року.
Оцiнка основних засобiв, облiк надходжень, лiквiдацiї та реалiзацiї основних засобiв протягом звiтного року проводилися вiдповiдно до Положення(стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" - П(С)БО 7.
В бухгалтерському облiку встановлено прямолiнiйний метод нарахування зносу.
Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк, вартiстю менше 1000,0 грн. вважаються малоцiнними необоротними активами, нарахування амортизацiї по таких активах здiйснюється методом зменшення залишку за нормою амортизацiї в розмiрi 100% в момент передачi в експлуатацiю.
Визнання та оцiнка нематерiальних активiв, облiк їх надходжень, лiквiдацiї та реалiзацiї проводилися вiдповiдно до вимог Положення(стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" - П(С)БО 8.
Первiсна оцiнка запасiв, оцiнка вибуття запасiв, оцiнка запасiв на дату балансу проводилася вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", облiкової полiтики Товариства, Iнструкцiї по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291. Облiковi данi пiдтверджуються первинними документами.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 9 "Запаси". Первiсною вартiстю запасiв, що придбанi за плату є:
" Суми, що сплаченi постачальнику згiдно з договором;
" Суми ввiзного мита;
" Суми непрямих податкiв;
" Транспортно-заготiвельнi витрати;
" Iнших витрат.

Дебiторська заборгованiсть - сума заборгованостi дебiторiв (юридичних та фiзичних осiб, якi внаслiдок минулих подiй заборгували пiдприємству певнi суми грошових коштiв, їх еквiвалентiв або iнших активiв) акцiонерного товариства на певну дату.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
Дебiторська заборгованiсть, визначена на дату складання балансу вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Прострочена дебiторська заборгованiсть за якою минув строк позовної давностi за звiтний 2014 рiк у товариствi вiдсутня.
Власним капiталом товариства є частина в активах, що залишається пiсля вирахування зобов'язань пiдприємства.
Статутний капiтал товариства складає 33381700 грн., який розподiлено на 333817 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,0 грн. кожна. Станом на 31.12.2014 року державна частка вiдсутня. Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться по балансовому рахунку 40 "Статутний капiтал" без порушень. Додатковий випуск акцiй не проводився.
Визнання, класифiкацiя та оцiнка зобов'язань в бухгалтерському облiку проводились у вiдповiдностi з П(С)БО 11 "Зобов'язання" та iншими П(С)БО, якi стосуються визначення зобов'язань.Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення.
Керівник Гавловський Олександр Данилович
Головний бухгалтер Величко Микола Iллiч

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт" за ЄДРПОУ 02649437
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 126780.000000 125310.000000
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.000000 0.000000
Премії підписані, валова сума 2011 0.000000 0.000000
Премії, передані у перестрахування 2012 0.000000 0.000000
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.000000 0.000000
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.000000 0.000000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 104043.000000 ) ( 108161.000000 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Валовий:
 прибуток

2090

22737.000000

17149.000000
 збиток 2095 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.000000 0.000000
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.000000 0.000000
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.000000 0.000000
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.000000 0.000000
Інші операційні доходи 2120 3394.000000 3350.000000
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.000000 0.000000
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 2.000000 0.000000
Адміністративні витрати 2130 ( 8594.000000 ) ( 9042.000000 )
Витрати на збут 2150 ( 3051.000000 ) ( 3470.000000 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3130.000000 ) ( 2648.000000 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

11356.000000

5339.000000
 збиток 2195 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0.000000 0.000000
Інші фінансові доходи 2220 222.000000 657.000000
Інші доходи 2240 55.000000 20.000000
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.000000 0.000000
Фінансові витрати 2250 ( 51.000000 ) ( 0.000000 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Інші витрати 2270 ( 2044.000000 ) ( 804.000000 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.000000 0.000000
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

9538.000000

5212.000000
 збиток 2295 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2601.000000 -843.000000
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.000000 0.000000
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

6937.000000

4369.000000
 збиток 2355 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.000000 0.000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.000000 0.000000
Накопичені курсові різниці 2410 0.000000 0.000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.000000 0.000000
Інший сукупний дохід 2445 0.000000 0.000000
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.000000 0.000000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.000000 0.000000
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.000000 0.000000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 6937.000000 4369.000000

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 50459.000000 47064.000000
Витрати на оплату праці 2505 38015.000000 41992.000000
Відрахування на соціальні заходи 2510 13414.000000 14706.000000
Амортизація 2515 4275.000000 5081.000000
Інші операційні витрати 2520 12339.000000 14084.000000
Разом 2550 118502.000000 122927.000000

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 333817.000000 333817.000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 333817.000000 333817.000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 20.781000 13.088000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 20.781000 13.088000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.000000 0.000000

Примітки Фiнансовi результати пiдприємства за звiтний перiод вiдображено згiдно вимог НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" i побудованi на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у вiдповiдностi до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облiкової полiтики пiдприємства.
В цiлому облiк доходiв та витрат виробництва на пiдприємствi ведеться згiдно вимог чинного законодавства.
Критерiї та перiод визнання доходу в товариствi за звiтний рiк вiдповiдають вимогам П(С)БО 15 "Дохiд", з вiдповiдним вiдображенням доходiв пiдприємства в бухгалтерському облiку на рахунках 7 класу "Доходи i результати дiяльностi".
Облiк витрат в бухгалтерському облiку в 2014 роцi вiдповiдає наказу про облiкову полiтику пiдприємства та не суперечить положенням П(С)БО 16 "Витрати". Формування собiвартостi реалiзованих послуг на пiдприємствi здiйснюється з дотриманням положень П(С)БО 16 "Витрати", а також галузевих методичних рекомендацiй формування собiвартостi продукцiї (робiт, послуг). Вiдображення витрат пiдприємства проводиться на рахунках 9 класу "Витрати дiяльностi".
Керівник Гавловський Олександр Данилович
Головний бухгалтер Величко Микола Iллiч

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт" за ЄДРПОУ 02649437
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

126780.000000

144747.000000
Повернення податків і зборів 3005 0.000000 0.000000
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.000000 0.000000
Цільового фінансування 3010 0.000000 708.000000
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.000000 0.000000
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0.000000 0.000000
Надходження від повернення авансів 3020 0.000000 0.000000
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 222.000000 657.000000
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0.000000 0.000000
Надходження від операційної оренди 3040 1446.000000 0.000000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.000000 0.000000
Надходження від страхових премій 3050 0.000000 0.000000
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.000000 0.000000
Інші надходження 3095 1987.000000 3368.000000
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 41980.000000 )

( 55447.000000 )
Праці 3105 ( 39490.000000 ) ( 41992.000000 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 16071.000000 ) ( 16494.000000 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 21486.000000 ) ( 21050.000000 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1208.000000 ) ( 258.000000 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 12341.000000 ) ( 12640.000000 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 7937.000000 ) ( 8152.000000 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 413.000000 ) ( 123.000000 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 10.000000 ) ( 712.000000 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Інші витрачання 3190 ( 4751.000000 ) ( 196.000000 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6234.000000 13466.000000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0.000000 0.000000
необоротних активів 3205 16.000000 2.000000
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0.000000 0.000000
дивідендів 3220 0.000000 0.000000
Надходження від деривативів 3225 0.000000 0.000000
Надходження від погашення позик 3230 0.000000 0.000000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.000000 0.000000
Інші надходження 3250 0.000000 0.000000
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
необоротних активів 3260 ( 4837.000000 ) ( 12576.000000 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Інші платежі 3290 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4821.000000 -12574.000000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0.000000 0.000000
Отримання позик 3305 0.000000 0.000000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.000000 0.000000
Інші надходження 3340 0.000000 0.000000
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Погашення позик 3350 0.000000 0.000000
Сплату дивідендів 3355 ( 2187.000000 ) ( 2203.000000 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0.000000 ) ( 0.000000 )
Інші платежі 3390 ( 2036.000000 ) ( 804.000000 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -4223.000000 -3007.000000
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2810.000000 -2115.000000
Залишок коштів на початок року 3405 3946.000000 6061.000000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0.000000 0.000000
Залишок коштів на кінець року 3415 1136.000000 3946.000000

Примітки Склад грошових коштiв на кiнець 2014 року:
каса - 21 тис. грн.
поточний рахунок у банку - 941 тис. грн.
iншi рахунки в банку - 61 тис. грн.
грошовi кошти в дорозi - 113 тис. грн..
Грошових коштiв, якi є в наявностi у пiдприємства i недоступнi до використання вiдсутнi.
Придбання i реалiзацiя майнових комплексiв не проводилася.
Керівник Гавловський Олександр Данилович
Головний бухгалтер Величко Микола Iллiч

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт" за ЄДРПОУ 02649437
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0.000000 X 0.000000 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Фінансові витрати 3540 X 0.000000 X 0.000000
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0.000000 X 0.000000
Сплачені відсотки 3585 X 0.000000 X 0.000000
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0.000000 X 0.000000 X
необоротних активів 3205 0.000000 X 0.000000 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0.000000 X 0.000000 X
дивідендів 3220 0.000000 X 0.000000 X
Надходження від деривативів 3225 0.000000 X 0.000000 X
Надходження від погашення позик 3230 0.000000 X 0.000000 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.000000 X 0.000000 X
Інші надходження 3250 0.000000 X 0.000000 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0.000000 X ( 0.000000 )
необоротних активів 3260 X 0.000000 X 0.000000
Виплати за деривативами 3270 X 0.000000 X 0.000000
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0.000000 X 0.000000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0.000000 X 0.000000 X
Отримання позик 3305 0.000000 X 0.000000 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.000000 X 0.000000 X
Інші надходження 3340 0.000000 X 0.000000 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0.000000 X 0.000000
Погашення позик 3350 X 0.000000 X 0.000000
Сплату дивідендів 3355 X 0.000000 X 0.000000
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0.000000 X 0.000000
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0.000000 X 0.000000
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0.000000 X 0.000000
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0.000000 X 0.000000
Інші платежі 3390 X 0.000000 X 0.000000
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Залишок коштів на початок року 3405 0.000000 X 0.000000 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Залишок коштів на кінець року 3415 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

Примітки .
Керівник Гавловський Олександр Данилович
Головний бухгалтер Величко Микола Iллiч

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт" за ЄДРПОУ 02649437
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 33382.000000 0.000000 8988.000000 1422.000000 12857.000000 0.000000 0.000000 56649.000000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Виправлення помилок 4010 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Інші зміни 4090 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Скоригований залишок на початок року 4095 33382.000000 0.000000 8988.000000 1422.000000 12857.000000 0.000000 0.000000 56649.000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 6937.000000 0.000000 0.000000 6937.000000
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Накопичені курсові різниці 4113 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Інший сукупний дохід 4116 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -2187.000000 0.000000 0.000000 -2187.000000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Відрахування до резервного капіталу 4210 0.000000 0.000000 0.000000 218.000000 -218.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Вилучення частки в капіталі 4275 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Інші зміни в капіталі 4290 0.000000 0.000000 -48.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -48.000000
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Разом змін у капіталі 4295 0.000000 0.000000 -48.000000 218.000000 4532.000000 0.000000 0.000000 4702.000000
Залишок на кінець року 4300 33382.000000 0.000000 8940.000000 1640.000000 17389.000000 0.000000 0.000000 61351.000000

Примітки Власний капiтал товариства становить:
на початок звiтного перiоду - 56649 тис. грн.;
на кiнець звiтного перiоду - 61351 тис. грн.
За звiтний 2014 рiк власний капiтал товариства збiльшився на 4702 тис. грн.
Резервний капiтал становить 1640 тис. грн. Нерозподiлений прибуток складає 17389 тис. грн.
Статутний капiтал товариства складає 33381700 грн., який розподiлено на 333817 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,0 грн. кожна. Змiн у кiлькостi акцiй товариства, що перебувають у обiгу на протязi 2014 року не вiдбувалось.
Товариство за звiтний рiк не передбачало i не здiйснювало передплату акцiй, а отже i не отримувало коштiв в ходi передплати.
Вартiсть вкладiв акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними акцiй складає:
№ з/п Найменування акцiонера Внесок /грн./ Кiлькiсть акцiй /шт./ Частка у Статутному капiталi (%)
1 Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" 32756700 327567 98,1
2 Полтавська обласна рада профспiлок 5000 50 0,1
3 Полтавська обласна професiйна спiлка працiвникiв недержавних пiдприємств "Спiвдружнiсть" 5000 50 0,1
4 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Курорт" 120000 1200 0,3
5 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Земля К" 495000 4950 1,4

У власностi членiв виконавчого органу товариства простi iменнi акцiї вiдсутнi.
Перелiк акцiонерiв, якi володiють понад 5 % вiдсоткiв акцiй станом на 31.12.2014 року:
ПрАТ лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок "Укрпрофоздоровниця" - 327567 простих iменних акцiй (98,1 % Статутного капiталу).
Резервування акцiй для випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами не проводилося.
Керівник Гавловський Олександр Данилович
Головний бухгалтер Величко Микола Iллiч