Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Ради директорiв, Генеральний директор       Гавловський О.Д.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ "МИРГОРОДКУРОРТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 112
4. Код за ЄДРПОУ
02649437
5. Міжміський код та телефон, факс
(05355)53216 53265
6. Електронна поштова адреса
skkmirgorod@poltava.ukrtel.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* № 81 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mirgorodkurort.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 26.04.2018 4519882.18 01.06.2018 - 28.09.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 17 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 17.04.2018 року) було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв та рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2018р. (протокол № 7), затверджено:
дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв- 15 травня 2018 року;
розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн)- 4519882 гривень 18 копiйок;
строк виплати дивiдендiв- з 01 червня 2018 року до 28 вересня 2018 року;
спосiб виплати дивiдендiв- безпосередньо акцiонерам на їх розрахунковi рахунки шляхом перерахування грошових коштiв;
порядок виплати дивiдендiв- здiйснення виплати 4 частками: першу частку виплати дивiдендiв здiйснити у перiод з 01 до 30 червня 2018 року одночасно пропорцiйно всiм акцiонерам, якi мають право на отримання дивiдендiв; другу частку виплати дивiдендiв здiйснити у перiод з 01 до 31 липня 2018 року одночасно пропорцiйно всiм акцiонерам, якi мають право на отримання дивiдендiв; третю частку виплати дивiдендiв здiйснити у перiод з 01 до 31 серпня 2018 року одночасно пропорцiйно всiм акцiонерам, якi мають право на отримання дивiдендiв; четверту частку виплати дивiдендiв здiйснити у перiод з 01 до 28 вересня 2018 року одночасно пропорцiйно всiм акцiонерам, якi мають право на отримання дивiдендiв.