Заказать билет

Акции

 

            

Корпоративная информация

 

1 грудня 2017 року

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Ради директорiв, Генеральний директор

 

 

 

Гавловський Олександр Данилович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

01.12.2017

(дата)

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, буд.112

4. Код за ЄДРПОУ

02649437

5. Міжміський код та телефон, факс

05355-5-24-21 05355-5-52-69

6. Електронна поштова адреса

skkmirgorodkurort@poltava.ukrtel.net

 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

01.12.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mirgorodkurort.ua

в мережі Інтернет

01.12.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

01.12.2017

10000

83142

12.03

 

Зміст інформації:

Емiтент повiдомляє, що 01.12.2017р. рiшенням загальних зборах акцiонерiв ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» (протокол № 2) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо надати згоду Товариству укладати з контрагентами договори на закупiвлю та постачання будiвельних матерiалiв, товарiв побутового призначення, продуктiв харчування, медичного обладнання, лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та послуг з прання бiлизни граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 83 142 000 грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає- 12,03%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 333 817 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 333 767шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 333 767 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.

 

30 жовтня 2017 року

                                                                         

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ»

 

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 01 грудня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію в складі 2 чоловік, а саме:

           Головою лічильної комісії – Кондру Володимира Михайловича, провідного юрисконсульта ПрАТ «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород».  

Членом лічильної комісії – Сахна Євгенія Володимировича, провідного юрисконсульта ПрАТ «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород».

 1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”, які відбудуться 01 грудня 2017 року:

                     - Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Товариства.

                     - Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів засвідчується підписом голови Лічильної комісії та печаткою ПрАТ “Миргородкурорт”.

                     - У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії.

 1. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”. Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» - Суботу Миколу Васильовича, Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

2. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» -  Вернигору Леоніда Михайловича, Голову Полтавської обласної ради профспілок.

3. Доручити Голові Загальних зборів визначити порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів  ПрАТ «Миргородкурорт».

 1. Звіт Ради директорів ПрАТ  “Миргородкурорт” за 9 (дев`ять) місяців 2017 року.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства - Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» за 9 (дев`ять) місяців 2017 року.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» - Гавловського О.Д.

 1. Про надання згоди на укладання договорів та вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

           1. Надати дозвіл ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на вчинення значних правочинів, а саме:

1.1. Дозволити ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» укладати з контрагентами договори на закупівлю та постачання будівельних матеріалів, товарів побутового призначення, продуктів харчування, медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення та послуг з прання білизни, вартість яких за підсумками 2017 року перевищить 5000000,00 (п`ять мільйонів) гривень.

1.2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д. укладати та підписувати договори на закупівлю і постачання вказаних товарів, сума яких одноразово не перевищує 300000,00 (триста тисяч) гривень відповідно до повноважень Генерального директора згідно Статуту Товариства, але сумарна вартість яких за підсумками 2017 року перевищить 5000000,00 (п`ять мільйонів) гривень, але не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» - Гавловського О.Д.

 

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства є 24.00 година 27 листопада 2017 року.

           Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах  акціонерів 01 грудня 2017 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

           Акціонери можуть надавати пропозиції щодо проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 10 листопада 2017 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, Полтавська область,   м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

           Акціонери можуть ознайомитися з документами, проектами рішень, пов`язаними з проектом порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18): з 08:00 до 16:00 у робочі дні і в день проведення позачергових  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів – Гавловський Олександр Данилович, Генеральний директор ПрАТ “Миргородкурорт”.

           Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// mirgorodkurort.ua/.

           Довідки за телефоном (05355) 5-32-16.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства розміщена в офіційному виданні НКЦПФР – «Відомості НКЦПФР» № 205 (2710) від 30 жовтня 2017 року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

 

Генеральний директор ПрАТ  «Миргородкурорт»     О.Д. Гавловський  

 

 

28 квітня 2017 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

/sites/default/files/ftp/Richna%20informacia%20emitenta%20za%202016%20rik.pdf

 

25 квітня 2017 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Гавловський О.Д.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 112

4. Код за ЄДРПОУ

02649437

5. Міжміський код та телефон, факс

(05355)53216 53265

6. Електронна поштова адреса

skkmirgorod@poltava.ukrtel.com

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 78 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

25.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.mirgorodkurort.com

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2017

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ

 02583780

98.1277

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) було прийнято рiшення в зв’язку iз закiнченням строку повноважень припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, код за ЄДРПОУ 02583780, яку представляв представник за дорученням, володiє 98,1277% у статутному капiталi емiтента, посадова особа перебувала на посадi з 22.05.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК

02607976

0.015

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) було прийнято рiшення в зв’язку iз закiнченням строку повноважень припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК, код за ЄДРПОУ 02607976, яку представляв представник за дорученням, володiє 0,015% у статутному капiталi емiтента, посадова особа перебувала на посадi з 22.05.2014р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ

02583780

98.1277

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) обрано термiном на три роки Головою Ревiзiйної комiсiї- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДIВ ПРОФСПIЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, код за ЄДРПОУ 02583780, яку представляє представник за дорученням, володiє 98,1277% у статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

21.04.2017

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК

02607976

0.015

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) обрано термiном на три роки Членом Ревiзiйної комiсiї- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСIЙНИХ СПIЛОК, код за ЄДРПОУ 02607976, яку представляє представник за дорученням, володiє 0,015% у статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25 квітня 2017 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Гавловський О.Д.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 112

4. Код за ЄДРПОУ

02649437

5. Міжміський код та телефон, факс

(05355)53216 53265

6. Електронна поштова адреса

skkmirgorod@poltava.ukrtel.com

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 78 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

25.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.mirgorodkurort.com

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

1

21.04.2017

4212770.54

Зміст інформації:

ПрАТ «Миргородкурорт» повiдомляє, що 21 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 21.04.2017 року) було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв, а також:
дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв- 15 травня 2017 року;
розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн)- 4 212 770 гривень 54 копiйки;
строк виплати дивiдендiв- з 01 липня 2017 року по 29 вересня 2017 року;
спосiб виплати дивiдендiв- безпосередньо акцiонерам на їх розрахунковi рахунки;
порядок виплати дивiдендiв- виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

 

 

17 березня 2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на офіційному веб-сайті емітента)

 

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня  2017 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію в складі 2 чоловік, а саме:

           Головою лічильної комісії – Кондру Володимира Михайловича, провідного юрисконсульта ПрАТ «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород».  

Членом лічильної комісії – Сахна Євгенія Володимировича, провідного юрисконсульта ПрАТ «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород».

 1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”, які відбудуться 21 квітня 2017 року:

                     - Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Товариства.

                     - Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів засвідчується підписом голови Лічильної комісії та печаткою ПрАТ “Миргородкурорт”.

                     - У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії.

 1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» - Суботу Миколу Васильовича, Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» -  Вернигору Леоніда Михайловича, Голову Полтавської обласної ради профспілок.

3. Доручити Голові Загальних зборів визначити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів  ПрАТ «Миргородкурорт».

 1. Звіт Ради директорів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства - Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

2. Визнати задовільною роботу Ради директорів ПрАТ «Миргородкурорт»  за 2016 рік.

3. Раді директорів:

- забезпечити  виконання  бюджету  доходів  і  витрат  ПрАТ «Миргородкурорт» на 2017 рік.

- посилити роботу по збільшенню обсягів продажу путівок та платних послуг відпочиваючим.

- посилити контроль за станом дебіторської заборгованості.

- активно протидіяти кризовим явищам в економіці, посилити контроль за використанням матеріальних, грошових і трудових ресурсів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» - Гавловського О.Д.

 1. Звіт Наглядової ради ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти  до  відома  звіт  Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році.

2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік  задовільною.

 1. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт” за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Миргородкурорт» за  2016 рік задовільною.

 1. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ “Миргородкурорт” за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» за 2016 рік та результати аудиторської перевірки Товариства.

 1. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

2. Затвердити річну фінансову звітність та річний баланс ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік.

 1. Про розподіл прибутку ПрАТ “Миргородкурорт” за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік, що складає 8423010 гривень наступним чином:

           1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає 421150 гривень 50 копійок;

1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – 50,0015%, що складає 4212770  гривень 54 копійок;

1.3. Нерозподілений прибуток – 44,9985 %, що складає 3789088 гривні 96 копійки.

 1.  Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі 4212770 гривень 54 копійки наступним чином, виходячи з розрахунку 12 грн. 62 коп. на 1 акцію:

Загальна кількість акцій – 333 817 шт.

- Приватне  акціонерне  товариство  лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», що володіє пакетом акцій в кількості   327 567 шт. – 4133895 грн. 54 коп.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Курорт», що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. – 15144 грн. 00 коп.

- Полтавська обласна рада профспілок, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 631 грн. 00 коп.

- Полтавська обласна професійна спілка працівників недержавних підприємств «Співдружність», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 631 грн. 00 коп.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Земля К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – 62469 грн. 00 коп.

 1.  Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

Проект рішення:

1. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 травня 2017 року.

2. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Миргородкурорт» провести в строк з 01 липня 2017 року по 29 вересня 2017 року.

3. Дивіденди виплатити в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», а саме: ПрАТ «Миргородкурорт» перерахувати грошові кошти безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» – Гавловського О.Д.

 1.  Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт”.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів “Миргородкурорт” попереднього складу у зв’язку із закінченням строку повноважень:

- Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, яке представляє представник за дорученням;

- Полтавської обласної ради професійних спілок, яку представляє представник за дорученням.

2. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт” - Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, яке представляє представник за дорученням.

 1.  Про обрання голови та члена Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт”, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Проект рішення:

Кумулятивне голосування.

 1.  Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ “Миргородкурорт” на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» на 2017 рік.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» – Гавловського О.Д.

 1.  Затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ “Миргородкурорт” на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПрАТ «Миргородкурорт» на 2017 рік.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора Товариства - Гавловського О.Д.

 1.  Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Миргородкурорт” на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» на 2017 рік в сумі 77 000,00 грн. (сімдесят сім тисяч гривень).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Миргородкурорт» – Гавловського О.Д.

 1. Про внесення змін й доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт», що пов’язані з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Миргородкурорт» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Статут Приватного  акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції в присутності нотаріуса.

4. Доручити Генеральному директору Товариства – Гавловському О.Д. здійснити всі необхідні дії по реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у встановленому законодавством порядку.

 1. Про внесення змін й доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт», що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

 1. Про внесення змін й доповнень до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт», що пов’язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» у новій редакції.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства є 14 квітня 2017 року.

           Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 21 квітня 2017 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

           Акціонери можуть надавати пропозиції щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 01 квітня 2017 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, Полтавська область,   м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

           Акціонери можуть ознайомитися з документами, проектами рішень, пов`язаними з проектом порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18 ): з 08:00 до 16:00 у робочі дні і в день проведення річних  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів – Гавловський Олександр Данилович, Генеральний директор ПРАТ “Миргородкурорт”.

           Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// mirgorodkurort.ua/.

           Довідки за телефоном (05355) 5-32-16.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Миргородкурорт» за 2016 рік

                                                                                                                                           тис. грн.

айменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

83141,9

75928,7

Основні засоби

130385,4

126708,5

Довгострокові фінансові інвестиції

569,1

569,1

Запаси

5349,6

4973,8

Сумарна дебіторська заборгованість

4420,1

3862,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

12105,4

6216,3

Нерозподілений прибуток

24561,6

19389,4

Власний капітал

69174,8

63704,9

Статутний капітал

33381,7

33381,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

7866,9

7672,7

Чистий прибуток (збиток)

8423,0

6004,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

897

854

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор ПрАТ «Миргородкурорт»                                                     О.Д. Гавловський  

 

 

 

26 травня 2016 року

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРОВАЙДЕРА ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЗА 2015 РІК

/sites/default/files/ftp/Info%20Provaydera%20Program%20poslugy%20za%202015%20rik.pdf

 

27 квітня 2016 року

 

Річна інформація емітента цінних паперів
Приватн
ого акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв "Миргородкурорт"

за 2015 рік

/sites/default/files/ftp/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202015%20%D1%80%D1%96%D0%BA.rtf

 

25 березня 2016 року

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

та на офіційному веб-сайті емітента)

 

          Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» (код ЄДРПОУ 02649437, місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня  2016 року об 11 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства, за адресою: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”.
 2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Миргородкурорт”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.
 3. Звіт Ради директорів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2015 рік.
 4. Звіт Наглядової ради ПрАТ  “Миргородкурорт” за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Миргородкурорт” за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Про затвердження аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності ПрАТ “Миргородкурорт” за 2015 рік.
 7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Миргородкурорт» за 2015 рік.
 8. Про розподіл прибутку ПрАТ “Миргородкурорт” за 2015 рік.
 9. Затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік.
 10.  Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
 11.  Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ “Миргородкурорт” на 2016 рік.
 12.  Затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ “Миргородкурорт” на 2016 рік.
 13.  Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Миргородкурорт” на 2016 рік.
 14. Про внесення змін й доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО - ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» 24 березня 2016 року № 53.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства є 20 квітня 2016 року.

          Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 26 квітня 2016 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 55 хвилин за адресою: Україна, Полтавська область, м. Миргород,                      вул. Гоголя, 112, приміщення читального залу Палацу культури.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

          Акціонери можуть надавати пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Раді директорів Товариства до 06 квітня               2016 року у письмовому вигляді на адресу: 37600, Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112.

          Акціонери можуть ознайомитися з документами, проектами рішень, пов`язаними з порядком денним річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 112, адміністративний корпус, каб. 18 ) не пізніше 26 квітня 2016 року: з 08:00 до 16:00 у робочі дні. Відповідальна особа – Гавловський Олександр Данилович.

          Довідки за телефоном (05355) 5-32-16.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Миргородкурорт» за 2015 рік

                                                                                                      тис. грн.

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

75928,7

77679,4

Основні засоби

126708,5

122580,0

Довгострокові фінансові інвестиції

569,1

1448,2

Запаси

4973,8

3963,0

Сумарна дебіторська заборгованість

3862,4

10458,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

6216,3

1136,0

Нерозподілений прибуток

19389,4

17389,2

Власний капітал

63704,9

61351,4

Статутний капітал

33381,7

33381,7

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

7672,7

9077,2

Чистий прибуток (збиток)

6004,6

6937,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

854

890

 

 

Корпоративная информация

 

18 апреля 2014 года

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

 

         Частное акционерное общество лечебно оздоровительных учреждений «Миргородкурорт» (код ЕДРПОУ 02649437, местонахождение: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112) сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров, которое состоятся 22 мая 2014 года в 11 часов 00 минут по месту расположения Общества, по адресу: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112, помещение читального зала Дворца культуры, со следующей повесткой дня:

 

 1. Избрание счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ЧАО “Миргородкурорт”.
 2. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров ЧАО “Миргородкурорт”. Порядок проведения годового Общего собрания акционеров.
 3. Об утверждении аудиторского заключения относительно подтверждения годовой финансовой отчетности ЧАО “Миргородкурорт” за 2013 год.
 4. Об утверждении отчета и заключения Ревизионной комиссии  ЧАО “Миргородкурорт” за 2013 год.
 5. Отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЧАО “Миргородкурорт” за 2013 год.
 6. Утверждение годового отчета и баланса ЧАО «Миргородкурорт» за 2013 год.
 7. О распределении прибыли ЧАО “Миргородкурорт” за 2013 год.
 8. Утверждение размера годовых дивидендов за 2013 год.
 9. Определение даты составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов.
 10.  Об утверждении сметы расходов Наблюдательного совета  ЧАО “Миргородкурорт” на 2014 год.
 11. Определение основных направлений деятельности ЧАО “Миргородкурорт” на 2014 год.
 12. О прекращении полномочий председателя и члена Ревизионной комиссии ЧАО “Миргородкурорт”.
 13. Об избрании председателя и члена Ревизионной комиссии ЧАО “Миргородкурорт”, утверждении условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с ними.
 14. Утверждение бюджета доходов и расходов ЧАО “Миргородкурорт” на 2014 год.
 15. О списании с баланса ЧАО «Миргородкурорт» финансовых инвестиций.
 16. О прекращении деятельности хозяйственного общества, созданного при участии ЧАО «Миргородкурорт».
 17. О предоставлении разрешения на заключение договоров и совершение Обществом значительных правовых действий.
 18. О предоставлении разрешения на продажу частицы, которая принадлежит  ЧАО «Миргородкурорт», в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Миркурортпроект».
 19. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждении Устава ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новой редакции.

    

Датой составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества является 16 мая 2014 года.

         Начало регистрации акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров 22 мая 2014 года в 10 часов 30 минут, окончание в 10 часов 55 минут по адресу: Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112, помещение читального зала Дворца культуры.

Для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, который удостоверяет личность, а их представителям – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с нормами действующего законодательства Украины.

         Акционеры могут предоставлять предложения относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Совету директоров Общества до 01 мая 2014 года в письменном виде по адресу: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112.

         Акционеры могут ознакомиться с документами, проектами решений, связанными с повесткой дня годового Общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества (Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112, административный корпус, каб. 18 ) за 10 дней до созыва годового Общего собрания акционеров: с 08:00 до 16:00 в рабочие дни. Ответственное лицо – Гавловский Александр Даниилович.

         Справки по телефону 5-32-16.

 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

ЧАО «Миргородкурорт» за 2013 год

    тыс. грн.

Наименование показателя

период

отчетный

предыдущий

Всего активов

72562,7

67930,5

Основные средства

117638,2

106771,6

Долгосрочные финансовые инвестиции

1448,2

1448,1

Запасы

4233,6

3862,5

Суммарная дебиторская задолженность

2195,0

2851,8

Денежные средства и их эквиваленты

3945,9

6060,3

Нераспределена прибыль

12857,1

10914,5

Собственный капитал

56648,8

54483,3

Уставный капитал

33381,7

33381,7

Долгосрочные обязательства

-

-

Текущие обязательства

9523,2

6768,7

Чистая прибыль (убыток)

4369,2

4467,6

Среднегодовое количество акций (шт.)

-

-

Количество собственный акций, выкупленных в течение периода (шт.)

-

-

Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода

-

-

Численность работников на конец периода (лиц)

919

1026

 

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества опубликовано в официальном издании «Бюллетень. Ценные бумаги Украины» 17 апреля 2014 года № 72.

Лицо, отмеченное ниже, подтверждает достоверность указанной информации и признает, что он несет ответственность по закону.

 

Генеральный директор ЧАО «Миргородкурорт» А.Д. Гавловский

 

 

 

24 апреля 2013 года

 

Частное акционерное общество лечебно-оздоровительных учреждений "Миргородкурорт" 

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2012 год

 

 

20 апреля 2012 года

Частное акционерное общество лечебно-оздоровительных учреждений "Миргородкурорт"

 

 

 13 марта 2012 года   

 

Частное акционерное общество   
  лечебно-оздоровительных заведений «Миргородкурорт»  
  Уведомление о возникновении особой информации об эмитенте 
 

 

   1. Общие сведения: 
1.1. Полное наименование эмитента: Частное акционерное общество лечебно оздоровительных учреждений «Миргородкурорт». 
1.2. Организационно-правовая форма эмитента: Частное акционерное общество. 
1.3. Идентификационный код по ЕДРПОУ эмитента: 02649437. 
1.4. Местонахождение эмитента: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112. 
1.5. Междугородный код, телефон и факс эмитента: т. (0-5355) 5-32-16, ф. (0-5355) 5-32-65. 
1.6. Электронный почтовый адрес эмитента: skk@mirgorodkurort.ua 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, которая дополнительно используется эмитентом для раскрытия информации: www.mirgorodkurort.ua
1.8. Вид особой информации: Сведения об изменении состава должностных лиц эмитента. 
   2. Текст сообщения: 
12 марта 2012 года в 11 час. 00 мин. состоялось очередное Общее собрание акционеров ЧАО «Миргородкурорт» (протокол № 1, от 12.03.2012 года) на которых были принятии решения: 
2.1. О прекращении полномочий председателя и члена Наблюдательного совета Общества. 
2.1.1. Прекратить полномочия Главы Наблюдательного совета Общества - ЗАО «Укрпрофздравница», которое представляет представитель по доверенности. 
2.1.2. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Общества - Полтавский областной совет профессиональных союзов, который представляет представитель по доверенности. 
2.2. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, способа избрания членов Наблюдательного совета и голосования. 
2.2.1. Установить количественный состав Наблюдательного совета Частного акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений “Миргородкурорт” в составе 2 (двух) лиц. 
2.2.2. Избрать членов Наблюдательного совета Частного акционерного общества лечебно оздоровительных учреждений “Миргородкурорт” сроком на 3 (три) года до переизбрания путем кумулятивного голосования. 
2.3. Об избрании председателя и членов Наблюдательного совета, утверждении условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с ними, установлении размера их вознаграждения, избрании лица, которое уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета. 
2.3.1. Избрать членами Наблюдательного совета Частного акционерного общества лечебно оздоровительных заведений “Миргородкурорт” двух физических лиц сроком на 3 (три) года до переизбрания путем кумулятивного голосования: 
- СУБОТУ Николая Васильевича, 20.08.1971 г.р., образование – высшее (Национальный университет внутренних дел Украины, закончил в 2003 году, специальность – правоведение, квалификация – юрист), Председатель Правления ЧАО «Укрпрофздравница». Акции Общества кандидату не принадлежат. Общий стаж работы – 21 год. Последние пять лет работал на должности Главы Правления ЧАО «Укрпрофздравница» и Председателя Правления ОАО “Сумской рафинадный завод”. Непогашенные (погашенные) судимости – отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и/или заниматься определенной деятельностью – отсутствуют. Должностное лицо не предоставило согласия на раскрытие паспортных данных. 
- Вернигору Леонида Михайловича, 20.10.1939 г.р., образование – высшее (Киевский институт народного хозяйства, закончил в 1967 году, специальность – планирование промышленности, квалификация, – экономист), Председатель Полтавского областного совета профессиональных союзов. Акции Общества кандидату не принадлежат. Общий стаж работы – 53 года. Последние пять лет работал на должности Главы Полтавского областного совета профессиональных союзов. Непогашенные (погашенные) судимости – отсутствуют. Наличие запрета занимать определенные должности и/или заниматься определенной деятельностью – отсутствуют. Должностное лицо не предоставило согласия на раскрытие паспортных данных. 
2.3.2. Избрать Главой Наблюдательного совета Частного акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений “Миргородкурорт” - Суботу Николая Васильевича. 
3. Подпись 
Ниже обозначенное лицо подтверждает достоверность информации, которая содержится в уведомлении, и признает, что несет ответственность согласно законодательству. 
Генеральный директор ЧАО «Миргородкурорт» - Гавловский Александр Данилович. 
13.03.2012 года.  

 

 

10 февраля 2012 года 
 

 

 «Частное акционерное общество   
  лечебно-оздоровительных заведений «Миргородкурорт»   
  (код ЕДРПОУ 02649437, местонахождение: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112) 

 

Сообщает о созыве очередных Общих собраний акционеров, которые состоятся 12 марта 2012 года в 11 час. 00 мин. по местонахождению Общества, по адресу: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112, помещение читального зала Дворца культуры, с такой повесткой дня: 
1. Избрание счетной комиссии очередного Общего собрания акционеров ЧАО «Миргородкурорт». 
2. Избрание председателя и секретаря очередного Общего собрания акционеров ЧАО «Миргородкурорт». Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров. 
3. Об утверждении аудиторского заключения относительно подтверждения годовой финансовой отчетности ЧАО «Миргородкурорт» за 2011 год. 
4. Об утверждении отчета и заключения Ревизионной комиссии ЧАО «Миргородкурорт» за 2011 год. 
5. Отчет Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «Миргородкурорт» за 2011 год. 
6. Утверждение годового отчета и баланса ЧАО «Миргородкурорт» за 2011 год. 
7. О распределении прибыли ЧАО “Миргородкурорт” за 2011 год. 
8. Утверждение размера годовых дивидендов за 2011 год. 
9. Определение даты составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов 
10. Об утверждении сметы расходов Наблюдательного совета ЧАО “Миргородкурорт” на 2012 год. 
11. Определение основных направлений деятельности ЧАО “Миргородкурорт” на 2012 год. 
12. О прекращении полномочий председателя и члена Наблюдательного совета Общества. 
13. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, способа избрания членов Наблюдательного совета и голосования. 
14. Об избрании председателя и членов Наблюдательного совета, утверждении условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с ними, установлении размера их вознаграждения, избрания лица, которое уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета. 
15. О внесении изменений в Положение «О филиале Частного акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений «Миргородкурорт» - «Санаторно-курортный комплекс «Миргород» и Положение «О филиале Частного акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений «Миргородкурорт» - «Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства», и утверждении их в новых редакциях. 
Датой составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в очередном Общем собрании акционеров Общества, является 05 марта 2012 года. Начало регистрации акционеров для участия в очередном Общем собрании акционеров 12 марта 2012 года в 10 час. 30 мин., окончание - в 10 час. 55 мин. по адресу: Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112, помещение читального зала Дворца культуры.. 

 

Для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а их представителям – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с нормами действующего законодательства Украины. Акционеры могут предоставлять предложения акционеров относительно повестки дня очередного Общего собрания акционеров Совету директоров Общества до 20 февраля 2012 года в письменном виде по адресу: 37600, Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112. 
Акционеры могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня очередного Общего собрания акционеров Общества по местонахождению Общества (Украина, Полтавская область, г. Миргород, ул. Гоголя, 112, административный корпус, каб. 18) с 08:00 до 16:00 в рабочие дни, а в день проведения очередного Общего собрания – также по месту их проведения. Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества опубликована в официальном издании "Бюллетень. Ценные бумаги Украины" №22 (3322) от 07.02.12 г. 
Ответственное лицо – Гавловский Александр Данилович. 
Справки по телефоном 5-32-16. 

 

 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности   
  ЧАО «Миргородкурорт» за 2011 год   
 

 

Наименование показателя

Период / тыс. грн.

отчетный

предыдущий

Всего активов 

59017,8

64193,3

Основные средства

94024,4

89010,1

Долгосрочные финансовые инвестиции 

1448,1

1444,6

Запасы  

3916,3

2740,0

Суммарная дебиторская задолженность 

1724,2

16616,7

Денежные средства и их эквиваленты

7200,6

1321,1

Нераспределенная прибыль 

8475,9

6556,6

Собственный капитал

51842,2

50014,4

Уставный капитал 

33381,7

33381,7

Долгосрочные обязательства 

-

-

Текущие обязательства 

2734,4

7340,3

Чистая прибыль (убыток)

4059,3

4278,7

Среднегодовое количество акций (шт.) 

-

-

Количество собственных акций, выкупленных в течение периода (шт.)

-

-

Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода 

-

-

Численность работников на конец периода (лиц) 

1009

1140

 

Рус